Skip to the content

Köparens undersökningsplikt

Det är av största vikt för dig att undersöka egendom som Ni står i begrepp att förvärva. Det gäller både vid köp av fastighet och bostadsrätt. Köparens undersökningsplikt vid köp av fastighet, uttrycks på följande sätt i jordabalken: ”Som fel får inte åberopas en avvikelse som köpare borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastigheten skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheter vid köpet”.

Utgångspunkten är att fastigheten köps i det skick den faktiskt befinner på kontraktsdagen och att köparen för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel och skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka, kan säljaren inte göras ansvarig. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel i fastighet eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick, att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökning. Finns det möjlighet, måste han eller hon inspektera vindsutrymmen och andra svårtillgängliga utrymmen som är krypbara.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas fuktskador (speciellt källare, kryprumsgrund och yttertak), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, i grundmur, fasad samt åligger det honom att gå vidare med sin undersökning och om som så krävs anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt.

Även de uppgifter säljaren lämnar, påverkar undersökningspliktens omfattning. Om t ex säljaren upplyser köparen om ett misstänkt fel/skada, kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida.

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte ansvarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning.

Peo Johanssons Fastighetsvärdering AB

Nedre Axåsvägen 4
443 32  Lerum

Tel: 0302-151 37
Fax: 0302-513 37

Per-Olof Johansson

Besiktningsman

Byggingenjör SBR
Medlem i Samhällsbyggarna
Förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar 

Mobil: 0706-44 02 99
peo@peo-vardering.se

Magnus Johansson

Värderings- och besiktningsman

Byggingenjör SBR
Auktoriserad småhus- och lägenhetsvärderare av Samhällsbyggarna
Förordnad besiktnings- och värderingsman av Sveriges Handelskamrar 

Mobil: 0706-01 64 05
magnus@peo-vardering.se